تصویب مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری ولشکری

درهیئت براساس تصویب نامه ،متناسب سازی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران با۹۰درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق ،ازشش ماهه دوم ۱۳۹۹اقدام می شود .

این افزایش بایدبه نحوی انجام گیرد که حقوق بازنشستگان هرطبقه بیش ازمیانگین دریافتی ازمحل حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب باسنوات خدمت نشود b_300_0_16777215_00_images_6655.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید